جام جم:محصولات شبکه نمایش خانگی از سریالهای صداوسیما پرطرفدارترند/وجودآرایشهای تند،نمایش مشروب و…

جام جم:محصولات شبکه نمایش خانگی از سریالهای صداوسیما پرطرفدارترند/وجودآرایشهای تند،نمایش مشروب و…
روزنامه جام جم نوشت:در سال های اخیر توانایی کارگردان های نام آشنای سینما در شبکه نمایش خانگی باعث جذب مخاطب میلیونی مردم و در نتیجه کاهش مخاطبان سریال های بی محتوای ترکی و ماهواره ای شده است، اما این مجموعه ها با توجه به میزان محبوبیت شان که تاثیرگذاری زیادی هم بر فرهنگ عمومی جامعه دارند، چقدر با شرع و عرف و سبک زندگی اسلامی- ایرانی ما سنخیت دارند؟

جام جم:محصولات شبکه نمایش خانگی از سریالهای صداوسیما پرطرفدارترند/وجودآرایشهای تند،نمایش مشروب و…

روزنامه جام جم نوشت:در سال های اخیر توانایی کارگردان های نام آشنای سینما در شبکه نمایش خانگی باعث جذب مخاطب میلیونی مردم و در نتیجه کاهش مخاطبان سریال های بی محتوای ترکی و ماهواره ای شده است، اما این مجموعه ها با توجه به میزان محبوبیت شان که تاثیرگذاری زیادی هم بر فرهنگ عمومی جامعه دارند، چقدر با شرع و عرف و سبک زندگی اسلامی- ایرانی ما سنخیت دارند؟
جام جم:محصولات شبکه نمایش خانگی از سریالهای صداوسیما پرطرفدارترند/وجودآرایشهای تند،نمایش مشروب و…