جزئیات جدید از فوت یکی از دراویش

جزئیات جدید از فوت یکی از دراویش
خبرگزاری فارس: یک منبع آگاه با اعلام کذب بودن خبر فوت یکی از دراویش در زندان اوین یا پلیس آگاهی گفت: هیچ گونه فوت مربوط به اعضای فرقه دراویش در حین تحقیق نداشته ایم.
وی ادامه داد: فرد مورد نظر در شب حادثه در همان خیابان پاسداران در درگیری مجروح شده و به بیمارستان بقیة الله منتقل شد، اما فوت کرد.
این فرد گفت: ابتدا هویت متوفی مشخص نبود؛ اما بعدا هویت وی شناسایی شده و خانواده اش هم در جریان قرار گرفتند.
این منبع آگاه افزود: جسد متوفی به پزشکی قانونی منتقل شد و کالبد شکافی هم صورت گرفته است.
از شب گذشته برخی از افراد معاند و مخالف نظام در شبکه های مجازی و رسانه های بیگانه سعی داشتند تا فوت این فرد را در حین تحقیقات و در زندان اوین جلوه دهند.

جزئیات جدید از فوت یکی از دراویش

خبرگزاری فارس: یک منبع آگاه با اعلام کذب بودن خبر فوت یکی از دراویش در زندان اوین یا پلیس آگاهی گفت: هیچ گونه فوت مربوط به اعضای فرقه دراویش در حین تحقیق نداشته ایم.
وی ادامه داد: فرد مورد نظر در شب حادثه در همان خیابان پاسداران در درگیری مجروح شده و به بیمارستان بقیة الله منتقل شد، اما فوت کرد.
این فرد گفت: ابتدا هویت متوفی مشخص نبود؛ اما بعدا هویت وی شناسایی شده و خانواده اش هم در جریان قرار گرفتند.
این منبع آگاه افزود: جسد متوفی به پزشکی قانونی منتقل شد و کالبد شکافی هم صورت گرفته است.
از شب گذشته برخی از افراد معاند و مخالف نظام در شبکه های مجازی و رسانه های بیگانه سعی داشتند تا فوت این فرد را در حین تحقیقات و در زندان اوین جلوه دهند.
جزئیات جدید از فوت یکی از دراویش