جزئیات شیوه تغییر استانداردهای خودرویی

جزئیات شیوه تغییر استانداردهای خودرویی
اعمال استانداردهای 85 گانه خودرویی در حالی با موضع گیری خودروسازان و شایعاتی درباره تعدیل این استانداردها مواجه شده که رئیس سازمان ملی استاندارد می گوید اجرای آن پابرجاست.

جزئیات شیوه تغییر استانداردهای خودرویی

اعمال استانداردهای 85 گانه خودرویی در حالی با موضع گیری خودروسازان و شایعاتی درباره تعدیل این استانداردها مواجه شده که رئیس سازمان ملی استاندارد می گوید اجرای آن پابرجاست.
جزئیات شیوه تغییر استانداردهای خودرویی