جلوگیری تروریست ها از خروج غیر نظامیان از غوطه شرقی

جلوگیری تروریست ها از خروج غیر نظامیان از غوطه شرقی
شهیدخبر: گروه های مسلح در غوطه شرقی پس از گذشت دو روز از اجرای آتش بس همچنان مانع خروج غیر نظامیان از طریق گذرگاه الوافدین می شوند.

جلوگیری تروریست ها از خروج غیر نظامیان از غوطه شرقی

شهیدخبر: گروه های مسلح در غوطه شرقی پس از گذشت دو روز از اجرای آتش بس همچنان مانع خروج غیر نظامیان از طریق گذرگاه الوافدین می شوند.
جلوگیری تروریست ها از خروج غیر نظامیان از غوطه شرقی