جهانگیری: دهه شصتی ها جزو مظلوم ترین جوانانند

جهانگیری: دهه شصتی ها جزو مظلوم ترین جوانانند
اتحاد خبر: معاون اول رییس جمهور گفت: دهه شصتی ها جزو مظلوم ترین و عزیزترین جوانان کشور هستند زیرا در هر مقطعی بیشترین فشارها را تحمل کرده اند تا آن مقاطع و دوره ها را پشت سر بگذارند.

جهانگیری: دهه شصتی ها جزو مظلوم ترین جوانانند

اتحاد خبر: معاون اول رییس جمهور گفت: دهه شصتی ها جزو مظلوم ترین و عزیزترین جوانان کشور هستند زیرا در هر مقطعی بیشترین فشارها را تحمل کرده اند تا آن مقاطع و دوره ها را پشت سر بگذارند.
جهانگیری: دهه شصتی ها جزو مظلوم ترین جوانانند