جوابیه صندوق ذخیره فرهنگیان درباره مصاحبه دو نماینده

جوابیه صندوق ذخیره فرهنگیان درباره مصاحبه دو نماینده
خبرگزاری میزان- پیرو مصاحبه رئیس و عضو هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با عنوان «پاداش هایی چند هزار میلیاردی برای هیئت مدیره شرکت های زیان ده زیر مجموعه شرکت پترو فرهنگ» و «انعقاد ۲۰۰ قرارداد یک میلیاردی در یک ساعت؛ جزئیات تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان» روابط عمومی صندوق ذخیره فرهنگیان جوابیه ای صادر کرد.

جوابیه صندوق ذخیره فرهنگیان درباره مصاحبه دو نماینده

خبرگزاری میزان- پیرو مصاحبه رئیس و عضو هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با عنوان «پاداش هایی چند هزار میلیاردی برای هیئت مدیره شرکت های زیان ده زیر مجموعه شرکت پترو فرهنگ» و «انعقاد ۲۰۰ قرارداد یک میلیاردی در یک ساعت؛ جزئیات تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان» روابط عمومی صندوق ذخیره فرهنگیان جوابیه ای صادر کرد.
جوابیه صندوق ذخیره فرهنگیان درباره مصاحبه دو نماینده