حامیان حجاب اختیاری مفاسد بی حجابی دوره رژیم گذشته را فراموش کرده اند

حامیان حجاب اختیاری مفاسد بی حجابی دوره رژیم گذشته را فراموش کرده اند
آنچه امروز تحت عنوان حجاب اختیاری مطرح است و رسانه های خارجی به آن دامن می زنند، ظاهری دارد و باطنی و به قول شاعر «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی».

حامیان حجاب اختیاری مفاسد بی حجابی دوره رژیم گذشته را فراموش کرده اند

آنچه امروز تحت عنوان حجاب اختیاری مطرح است و رسانه های خارجی به آن دامن می زنند، ظاهری دارد و باطنی و به قول شاعر «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی».
حامیان حجاب اختیاری مفاسد بی حجابی دوره رژیم گذشته را فراموش کرده اند