حذف کوپن بیمه شخص ثالث از ابتدای ۹۷

حذف کوپن بیمه شخص ثالث از ابتدای ۹۷
اساسنامه نمونه شرکت های بیمه برای اجرای آیین نامه حاکمیت شرکتی با توافق سازمان بورس و بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابلاغ و با حذف کوپن از بیمه شخص ثالث از ابتدای سال آینده موافقت شد.

حذف کوپن بیمه شخص ثالث از ابتدای ۹۷

اساسنامه نمونه شرکت های بیمه برای اجرای آیین نامه حاکمیت شرکتی با توافق سازمان بورس و بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابلاغ و با حذف کوپن از بیمه شخص ثالث از ابتدای سال آینده موافقت شد.
حذف کوپن بیمه شخص ثالث از ابتدای ۹۷