حفظ همبستگی و وحدت رویه نقش بسزایی در دستیابی به اهداف بانک دارد

حفظ همبستگی و وحدت رویه نقش بسزایی در دستیابی به اهداف بانک دارد
بانک و رسانه : مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با تاکید به توسعه وحدت و یکپارچگی میان همکاران صف و ستاد بیان داشت: تمامی کارکنان بانک در شعب و دوایر ستادی یک هدف واحد را دنبال می کنند و باید با هم اندیشی و حفظ همبستگی برای رشد و ارتقاء برند بانک تلاش نمایند.
به گزارش بانک و رسانه به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مرتضی اکبری افزود: این بانک با ماهیت قرض الحسنه و به منظور حمایت از نیازمندان و اقشار ضعیف جامعه در شبکه بانکی کشور ایجاد شده است؛ از این رو لازم می باشد تا همکاران حوزه های مختلف بانک با مشتریان و مراجعین با احترام و رعایت اصول مشتری مداری رفتار کنند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به ظرفیت های موجود در استان تهران خاطرنشان ساخت: هرچند فعالیت برای جذب منابع این استان به دلیل گستردگی رقابت ها، کار بازاریابی را با کمی دشواری همراه کرده است، اما پتانسیل های مالی و استقرار سازمان ها و نهادهای متنوع در تهران باعث شده تا سطح توقع و انتظار ما از شعب افزایش یابد.
وی در خصوص بهبود وضعیت جانمایی و پراکندگی شعب اظهارداشت: با توجه به …

حفظ همبستگی و وحدت رویه نقش بسزایی در دستیابی به اهداف بانک دارد

بانک و رسانه : مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با تاکید به توسعه وحدت و یکپارچگی میان همکاران صف و ستاد بیان داشت: تمامی کارکنان بانک در شعب و دوایر ستادی یک هدف واحد را دنبال می کنند و باید با هم اندیشی و حفظ همبستگی برای رشد و ارتقاء برند بانک تلاش نمایند.
به گزارش بانک و رسانه به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مرتضی اکبری افزود: این بانک با ماهیت قرض الحسنه و به منظور حمایت از نیازمندان و اقشار ضعیف جامعه در شبکه بانکی کشور ایجاد شده است؛ از این رو لازم می باشد تا همکاران حوزه های مختلف بانک با مشتریان و مراجعین با احترام و رعایت اصول مشتری مداری رفتار کنند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به ظرفیت های موجود در استان تهران خاطرنشان ساخت: هرچند فعالیت برای جذب منابع این استان به دلیل گستردگی رقابت ها، کار بازاریابی را با کمی دشواری همراه کرده است، اما پتانسیل های مالی و استقرار سازمان ها و نهادهای متنوع در تهران باعث شده تا سطح توقع و انتظار ما از شعب افزایش یابد.
وی در خصوص بهبود وضعیت جانمایی و پراکندگی شعب اظهارداشت: با توجه به …
حفظ همبستگی و وحدت رویه نقش بسزایی در دستیابی به اهداف بانک دارد