حق محیط زیست، آگاهی و قضاوت های مردم‬

حق محیط زیست، آگاهی و قضاوت های مردم‬
پیوند محیط زیست و زیست اجتماعی انسان ها، زمینه ها و پیامدهای چالش های محیط زیست را به مسئله ا ی اجتماعی تبدیل کرده است. نظریه ی اجتماعی ای که انقلاب اسلامی پیش می کشد، در این باره حرف هایی جدی، اما همچنان ناشنیده دارد.

حق محیط زیست، آگاهی و قضاوت های مردم‬

پیوند محیط زیست و زیست اجتماعی انسان ها، زمینه ها و پیامدهای چالش های محیط زیست را به مسئله ا ی اجتماعی تبدیل کرده است. نظریه ی اجتماعی ای که انقلاب اسلامی پیش می کشد، در این باره حرف هایی جدی، اما همچنان ناشنیده دارد.
حق محیط زیست، آگاهی و قضاوت های مردم‬