حمله به سفارت ایران با حمایت دولت بریتانیا شکل گرفت

حمله به سفارت ایران با حمایت دولت بریتانیا شکل گرفت
دامغان – نماینده مردم دامغان در مجلس ضمن بیان اینکه حمله به سفارت ایران با حمایت دولت بریتانیا شکل گرفت، گفت: این تعرض به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.

حمله به سفارت ایران با حمایت دولت بریتانیا شکل گرفت

دامغان – نماینده مردم دامغان در مجلس ضمن بیان اینکه حمله به سفارت ایران با حمایت دولت بریتانیا شکل گرفت، گفت: این تعرض به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.
حمله به سفارت ایران با حمایت دولت بریتانیا شکل گرفت