حکم عزل شکیب از تهران به اهواز ابلاغ شد

حکم عزل شکیب از تهران به اهواز ابلاغ شد
امروز روز مهمی در مناطق نفت خیز جنوب بود.

حکم عزل شکیب از تهران به اهواز ابلاغ شد

امروز روز مهمی در مناطق نفت خیز جنوب بود.
حکم عزل شکیب از تهران به اهواز ابلاغ شد