خانه تاریخی فیروزی در دزفول فروریخت

خانه تاریخی فیروزی در دزفول فروریخت
خانه تاریخی فیروزی در بافت قدیم دزفول که به ثبت ملی رسیده عصر پنجشنبه فرو ریخت.

خانه تاریخی فیروزی در دزفول فروریخت

خانه تاریخی فیروزی در بافت قدیم دزفول که به ثبت ملی رسیده عصر پنجشنبه فرو ریخت.
خانه تاریخی فیروزی در دزفول فروریخت