خبرنگار مهر رتبه نخست بخش خبر جشنواره آسیب های اجتماعی را کسب کرد

خبرنگار مهر رتبه نخست بخش خبر جشنواره آسیب های اجتماعی را کسب کرد
سنندج – چنور صادقی خبرنگار خبرگزاری مهر رتبه نخست بخش خبر در جشنواره رسانه و کاهش آسیب های اجتماعی اعتیاد کردستان را کسب کرد.

خبرنگار مهر رتبه نخست بخش خبر جشنواره آسیب های اجتماعی را کسب کرد

سنندج – چنور صادقی خبرنگار خبرگزاری مهر رتبه نخست بخش خبر در جشنواره رسانه و کاهش آسیب های اجتماعی اعتیاد کردستان را کسب کرد.
خبرنگار مهر رتبه نخست بخش خبر جشنواره آسیب های اجتماعی را کسب کرد