خریداری یک واحد کلینیک سیار دندانپزشکی به دانشگاه علوم پزشکی بابل

خریداری یک واحد کلینیک سیار دندانپزشکی به دانشگاه علوم پزشکی بابل
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، از دیگر دستاورد طرح تحول سلامت اعزام یک واحد کلینیک سیار دندانپزشکی به دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت ارائه خدمات به مناطق محروم می باشد.
گفتنی است : خدمات این کلینیک های سیار به صورت رایگان می باشد.

خریداری یک واحد کلینیک سیار دندانپزشکی به دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، از دیگر دستاورد طرح تحول سلامت اعزام یک واحد کلینیک سیار دندانپزشکی به دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت ارائه خدمات به مناطق محروم می باشد.
گفتنی است : خدمات این کلینیک های سیار به صورت رایگان می باشد.
خریداری یک واحد کلینیک سیار دندانپزشکی به دانشگاه علوم پزشکی بابل