دارایی مجاز یک مسئول جمهوری اسلامی چقدر می تواند باشد؟ + جدول

دارایی مجاز یک مسئول جمهوری اسلامی چقدر می تواند باشد؟ + جدول
بر اساس محاسبات معقول، یک فرد با ۴۰ سال سابقه مدیریت ارشد در جمهوری اسلامی چقدر می تواند دارایی داشته باشد؟

دارایی مجاز یک مسئول جمهوری اسلامی چقدر می تواند باشد؟ + جدول

بر اساس محاسبات معقول، یک فرد با ۴۰ سال سابقه مدیریت ارشد در جمهوری اسلامی چقدر می تواند دارایی داشته باشد؟
دارایی مجاز یک مسئول جمهوری اسلامی چقدر می تواند باشد؟ + جدول