دانشمندان روش جدیدی برای ساخت مدار الکترونیکی پیدا کردند

دانشمندان روش جدیدی برای ساخت مدار الکترونیکی پیدا کردند
محققان به تازگی توانستند نشان دهند که بلورهای فوتورسانا را می توان با استفاده از پرتو نور، به رسانای الکتریسیته تبدیل کرد.
به گزارش خبر فوری و به نقل از دیجیاتو، در این آزمایش، دانشمندان از پرتو لیزر برای ایجاد مسیر عبور الکتریسیته در میان بلور استفاده کردند و راه را برای ساخت قطعات الکترونیکی شفاف در آینده باز نمودند.
البته پیش از این هم ثابت شده بود که مواد فوتورسانا با قرار گرفتن در معرض نور، رسانش الکتریکی بیشتری را از خود نشان می دهند، اما شرایط استفاده از آنها چندان مطلوب نبود؛ مثلاً انجام آزمایشات روی ابزارهای ذخیره سازی ساده ای که به این روش ساخته شده بودند، به دمای بسیار پایین نیاز داشت و کاربرد عمومی آنها را غیر ممکن می ساخت.
حال دانشگاه ایالتی واشنگتن توانسته این وضعیت را به کل عوض کند. در این تحقیق، دانشمندان از یک قطعه بلور استفاده کرده و دیدند مقاومت الکتریکی این ترکیب با قرار گرفتن در معرض نور در دمای محیط، تا سه برابر کاهش یافته و تجمع الکترون های آزادش نیز چند صد برابر بیشتر می شود، بنابراین رسانایی کافی را برای استفاده در تجهیزات الکترونیکی دارد.
گفتنیست چنین …

دانشمندان روش جدیدی برای ساخت مدار الکترونیکی پیدا کردند

محققان به تازگی توانستند نشان دهند که بلورهای فوتورسانا را می توان با استفاده از پرتو نور، به رسانای الکتریسیته تبدیل کرد.
به گزارش خبر فوری و به نقل از دیجیاتو، در این آزمایش، دانشمندان از پرتو لیزر برای ایجاد مسیر عبور الکتریسیته در میان بلور استفاده کردند و راه را برای ساخت قطعات الکترونیکی شفاف در آینده باز نمودند.
البته پیش از این هم ثابت شده بود که مواد فوتورسانا با قرار گرفتن در معرض نور، رسانش الکتریکی بیشتری را از خود نشان می دهند، اما شرایط استفاده از آنها چندان مطلوب نبود؛ مثلاً انجام آزمایشات روی ابزارهای ذخیره سازی ساده ای که به این روش ساخته شده بودند، به دمای بسیار پایین نیاز داشت و کاربرد عمومی آنها را غیر ممکن می ساخت.
حال دانشگاه ایالتی واشنگتن توانسته این وضعیت را به کل عوض کند. در این تحقیق، دانشمندان از یک قطعه بلور استفاده کرده و دیدند مقاومت الکتریکی این ترکیب با قرار گرفتن در معرض نور در دمای محیط، تا سه برابر کاهش یافته و تجمع الکترون های آزادش نیز چند صد برابر بیشتر می شود، بنابراین رسانایی کافی را برای استفاده در تجهیزات الکترونیکی دارد.
گفتنیست چنین …
دانشمندان روش جدیدی برای ساخت مدار الکترونیکی پیدا کردند