دانشگاه آزاد در سال 97 ارتقاء می یابد

دانشگاه آزاد در سال 97 ارتقاء می یابد
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد گفت: برنامه های بسیاری برای ارتقاء دانشگاه در سال 97 داریم زیرا این موضوع در اولویت مان قرار دارد.

دانشگاه آزاد در سال 97 ارتقاء می یابد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد گفت: برنامه های بسیاری برای ارتقاء دانشگاه در سال 97 داریم زیرا این موضوع در اولویت مان قرار دارد.
دانشگاه آزاد در سال 97 ارتقاء می یابد
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTk3MDkzMmEwODdmMTI0MmI4ZTExMGU0MmZiMmRkNTgzZjQxMmFm&crc=c62159d3e1342798dd7d94b1cdd024937d62ceb5&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);