دانشگاه جامع علمی – کاربردی کهریزک افتتاح شد

دانشگاه جامع علمی – کاربردی کهریزک افتتاح شد
یاسمن صادق شیرازی
مراسم افتتاحیه دانشگاه جامع «علمی – کاربردی کهریزک» و ساختمان اداری آن دیروز با محور کمک به گسترش رشته های سالمندی برگزار شد. این مجموعه در جهت کمک به تحصیل دانشجویان و کارمندان در رشته های مددیاری عمومی سالمندان احداث شده و قرار است با شروع فعالیت خود به یکی از تخصصی ترین مراکز آموزشی رشته سالمندی در آینده تبدیل شود. «انوشیروان محسنی بندپی» در این مراسم با استقبال از ایده ساخت کلینیک آموزشی اوتیسم، گفت: راه اندازی مرکز نگهداری و مراقبت اوتیسم ایده خوبی است چرا که اگر از همان بدو تولد شناسایی به موقع این کودکان را داشته باشیم شاید برگشت پذیری آنها به جامعه بهتر باشد و این از سیاست هایی است که در بهزیستی دنبال می شود. وی با تأکید بر اینکه در تعریف خیر جمعی، مؤسسه کهریزک را می توان به عنوان یک نمونه بارز معرفی کرد، بیان کرد: این آسایشگاه محیط خوبی برای تربیت نیروی متخصص برای دوره های مختلف مانند مراقبت از سالمندان یا معلولان جسمی -حرکتی است.
«حسن احمدی»، هم در این مراسم با تأکید به تشخیص زودهنگام اوتیسم در کشورهای غربی، گفت: این کار در کشور ما تا 7 یا 8 سالگی …

دانشگاه جامع علمی – کاربردی کهریزک افتتاح شد

یاسمن صادق شیرازی
مراسم افتتاحیه دانشگاه جامع «علمی – کاربردی کهریزک» و ساختمان اداری آن دیروز با محور کمک به گسترش رشته های سالمندی برگزار شد. این مجموعه در جهت کمک به تحصیل دانشجویان و کارمندان در رشته های مددیاری عمومی سالمندان احداث شده و قرار است با شروع فعالیت خود به یکی از تخصصی ترین مراکز آموزشی رشته سالمندی در آینده تبدیل شود. «انوشیروان محسنی بندپی» در این مراسم با استقبال از ایده ساخت کلینیک آموزشی اوتیسم، گفت: راه اندازی مرکز نگهداری و مراقبت اوتیسم ایده خوبی است چرا که اگر از همان بدو تولد شناسایی به موقع این کودکان را داشته باشیم شاید برگشت پذیری آنها به جامعه بهتر باشد و این از سیاست هایی است که در بهزیستی دنبال می شود. وی با تأکید بر اینکه در تعریف خیر جمعی، مؤسسه کهریزک را می توان به عنوان یک نمونه بارز معرفی کرد، بیان کرد: این آسایشگاه محیط خوبی برای تربیت نیروی متخصص برای دوره های مختلف مانند مراقبت از سالمندان یا معلولان جسمی -حرکتی است.
«حسن احمدی»، هم در این مراسم با تأکید به تشخیص زودهنگام اوتیسم در کشورهای غربی، گفت: این کار در کشور ما تا 7 یا 8 سالگی …
دانشگاه جامع علمی – کاربردی کهریزک افتتاح شد