دبیر اول حزب کارگزاران سازندگی در استان کرمانشاه استعفاء داد

دبیر اول حزب کارگزاران سازندگی در استان کرمانشاه استعفاء داد
درپی بروز برخی اختلافات در بین اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی استان کرمانشاه آقای مهدی نوروزی دبیر اول این حزب با انتشار متن کوتاهی بعد از 15 سال از مسوولیت دبیری حزب کارگزاران در کرمانشاه استعفاء داد.

بعد از 15 سال از دبیر اولی و عضویت در شورای حزب کارگزاران سازندگی شاخه کرمانشاه استعفا دادم، برای همه کسانی که در حزب فعالند آرزوی موفقیت میکنم و ازین بابت بسیار خوشحال و زمینه ای که برای استعفای اینجانب فراهم شد خداوند منان را شاکر و سپاسگذارم. 
مهدی نوروزی

دبیر اول حزب کارگزاران سازندگی در استان کرمانشاه استعفاء داد

درپی بروز برخی اختلافات در بین اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی استان کرمانشاه آقای مهدی نوروزی دبیر اول این حزب با انتشار متن کوتاهی بعد از 15 سال از مسوولیت دبیری حزب کارگزاران در کرمانشاه استعفاء داد.

بعد از 15 سال از دبیر اولی و عضویت در شورای حزب کارگزاران سازندگی شاخه کرمانشاه استعفا دادم، برای همه کسانی که در حزب فعالند آرزوی موفقیت میکنم و ازین بابت بسیار خوشحال و زمینه ای که برای استعفای اینجانب فراهم شد خداوند منان را شاکر و سپاسگذارم. 
مهدی نوروزی
دبیر اول حزب کارگزاران سازندگی در استان کرمانشاه استعفاء داد
2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsbb.push(this.caf)}});return b}var c=pdto.caf,h=pdto.caf.noAds;delete pdto.caf.noAds;c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus;var e={};e[onclick_param_l]=onclick_value_l;e[onclick_param_v]=onclick_value_v;c.pageLoadedCallback=function(b,a){var d=[],c=””;”adult”in a&&((“true”===a.adult