درآمد بیشتر نصیب تحصیل کرده ها

درآمد بیشتر نصیب تحصیل کرده ها
بر اساس گزارش اشتغال صنعت اپلیکیشن موبایل از میان توسعه دهندگان برنامه های موبایلی، کسانی که از مدارک دانشگاهی بیشتری برخوردارند و به صورت میانگین زمان بیشتری کار کردند، درآمد بیشتری دارند.

درآمد بیشتر نصیب تحصیل کرده ها

بر اساس گزارش اشتغال صنعت اپلیکیشن موبایل از میان توسعه دهندگان برنامه های موبایلی، کسانی که از مدارک دانشگاهی بیشتری برخوردارند و به صورت میانگین زمان بیشتری کار کردند، درآمد بیشتری دارند.
درآمد بیشتر نصیب تحصیل کرده ها
(“false”===a.adult