درخشش کشتی گیران فریمانی

درخشش کشتی گیران فریمانی
تیم کشتی فرنگی دانشگاه آزاد اسلامی فریمان قهرمان بیستمین دوره مسابقات کشتی فرنگی گردید

درخشش کشتی گیران فریمانی

تیم کشتی فرنگی دانشگاه آزاد اسلامی فریمان قهرمان بیستمین دوره مسابقات کشتی فرنگی گردید
درخشش کشتی گیران فریمانی