درمان سرطان آسان شد

درمان سرطان آسان شد
ایرانیان هر سال بیش از 90 هزار نفر دچار سرطان می شوند و به گواه آمار سازمان بهداشت جهانی تا 12 سال دیگر این رقم با 70 درصد افزایش، به 155 هزار نفر خواهد رسید.
آنچه مشخص است این که افزایش رشد ابتلا به سرطان در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از دیگر کشورهاست.
در این میان گاه درمان های نادرست، باری مضاعف روی دوش خانواده های درگیر با این بیماری می گذارد، به همین دلیل کارشناسان بر اصلاح روند درمان سرطان تاکید می کنند؛ روش هایی که به نظر می رسد حالا با ابلاغ دستورالعمل تازه ای از سوی وزارت بهداشت اندکی از شرایط سخت بیماران مبتلا به سرطان و خانواده هایشان بکاهد.
دستورالعملی که به منظور استانداردسازی خدمات شیمی درمانی از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شده شامل سه بخش مربوط به بیماران، داروهای شیمی درمانی و نیروی انسانی ارائه دهنده خدمات است.
آن طور که از مفاد این آیین نامه می توان نتیجه گرفت مباحث مربوط به بیمار شامل نحوه پذیرش بیمار، چگونگی دریافت اطلاعات بیمار و انجام درست شیمی درمانی نیز مشخص شده است.
بر این اساس باید در زمان مشخص و بدرستی خدمات درمان را به بیماران ارائه داد. مسائل مربوط …

درمان سرطان آسان شد

ایرانیان هر سال بیش از 90 هزار نفر دچار سرطان می شوند و به گواه آمار سازمان بهداشت جهانی تا 12 سال دیگر این رقم با 70 درصد افزایش، به 155 هزار نفر خواهد رسید.
آنچه مشخص است این که افزایش رشد ابتلا به سرطان در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از دیگر کشورهاست.
در این میان گاه درمان های نادرست، باری مضاعف روی دوش خانواده های درگیر با این بیماری می گذارد، به همین دلیل کارشناسان بر اصلاح روند درمان سرطان تاکید می کنند؛ روش هایی که به نظر می رسد حالا با ابلاغ دستورالعمل تازه ای از سوی وزارت بهداشت اندکی از شرایط سخت بیماران مبتلا به سرطان و خانواده هایشان بکاهد.
دستورالعملی که به منظور استانداردسازی خدمات شیمی درمانی از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شده شامل سه بخش مربوط به بیماران، داروهای شیمی درمانی و نیروی انسانی ارائه دهنده خدمات است.
آن طور که از مفاد این آیین نامه می توان نتیجه گرفت مباحث مربوط به بیمار شامل نحوه پذیرش بیمار، چگونگی دریافت اطلاعات بیمار و انجام درست شیمی درمانی نیز مشخص شده است.
بر این اساس باید در زمان مشخص و بدرستی خدمات درمان را به بیماران ارائه داد. مسائل مربوط …
درمان سرطان آسان شد