درگیری هواداران سرخابی در آزادی/ سر یک هوادار استقلال شکست

درگیری هواداران سرخابی در آزادی/ سر یک هوادار استقلال شکست
در جریان پرتاب اشیا میان هواداران دو تیم، سر یک تماشاگر آبی پوش شکست.

درگیری هواداران سرخابی در آزادی/ سر یک هوادار استقلال شکست

در جریان پرتاب اشیا میان هواداران دو تیم، سر یک تماشاگر آبی پوش شکست.
درگیری هواداران سرخابی در آزادی/ سر یک هوادار استقلال شکست
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTg5MTczNjQwODc1NzJlYWJlZjdjNjI2NGYzMzkzNDI5OGViOTBh&crc=0592548d9950055e9816db1f1addd78f1e091c48&cv=1′});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTg5MTczNjkxZGY4MTMwNGE5YmY5OTQ1ZjYwMGVmNGE3ZjE3YWE5&crc=bffe690329b62aed2f0bb999eb343b745f2dde12&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);