در برابرتعدی به اموال عمومی و بویژه بازنشستگان کشوری ایستاده ایم/ تقاضای استیفای حقوق بازنشستگان از رئیس قوه قضائیه

در برابرتعدی به اموال عمومی و بویژه بازنشستگان کشوری ایستاده ایم/ تقاضای استیفای حقوق بازنشستگان از رئیس قوه قضائیه
مهدی دشتکی حصاری گفت: از تمامی ساز و کارهای قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بویژه بازنشستگان کشوری استفاده می کنیم.

در برابرتعدی به اموال عمومی و بویژه بازنشستگان کشوری ایستاده ایم/ تقاضای استیفای حقوق بازنشستگان از رئیس قوه قضائیه

مهدی دشتکی حصاری گفت: از تمامی ساز و کارهای قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بویژه بازنشستگان کشوری استفاده می کنیم.
در برابرتعدی به اموال عمومی و بویژه بازنشستگان کشوری ایستاده ایم/ تقاضای استیفای حقوق بازنشستگان از رئیس قوه قضائیه