دستور ویژه فرهاد رهبر برای مبارزه با آلودگی هوا

دستور ویژه فرهاد رهبر برای مبارزه با آلودگی هوا
رئیس دانشگاه آزاد با دستور ویژه ای بر لزوم اهتمام به فرهنگ درختکاری برای مبارزه با آلودگی های زیست محیطی تاکید کرد.

دستور ویژه فرهاد رهبر برای مبارزه با آلودگی هوا

رئیس دانشگاه آزاد با دستور ویژه ای بر لزوم اهتمام به فرهنگ درختکاری برای مبارزه با آلودگی های زیست محیطی تاکید کرد.
دستور ویژه فرهاد رهبر برای مبارزه با آلودگی هوا