دستگیری باند ۶نفره سارقان مسلح قبل از سرقت از صرافی

دستگیری باند ۶نفره سارقان مسلح قبل از سرقت از صرافی
دستگیری ۶ سارق قبل از سرقت مسلحانه از صرافی های تهران باند ۶ نفره سارقان مسلح قبل از عملی کردن نقشه سرقت مسلحانه از صرافی های تهران دستگیر شدند. تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ نقشه سرقت مسلحانه از صرافی های تهران نقش بر آب شد شش سارق که قصد انجام سرقت مسلحانه از چند […]

دستگیری باند ۶نفره سارقان مسلح قبل از سرقت از صرافی

دستگیری ۶ سارق قبل از سرقت مسلحانه از صرافی های تهران باند ۶ نفره سارقان مسلح قبل از عملی کردن نقشه سرقت مسلحانه از صرافی های تهران دستگیر شدند. تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ نقشه سرقت مسلحانه از صرافی های تهران نقش بر آب شد شش سارق که قصد انجام سرقت مسلحانه از چند […]
دستگیری باند ۶نفره سارقان مسلح قبل از سرقت از صرافی