دلایل ابتلا به سنگ مثانه

دلایل ابتلا به سنگ مثانه
متخصص کلیه و مجاری ادراری با اشاره به دلایل ابتلا به سنگ مثانه گفت: بزرگی پروستات، تنگی مجرای ادرار و مثانه های عصبی مانع تخلیه کامل ادرار می شود.

دلایل ابتلا به سنگ مثانه

متخصص کلیه و مجاری ادراری با اشاره به دلایل ابتلا به سنگ مثانه گفت: بزرگی پروستات، تنگی مجرای ادرار و مثانه های عصبی مانع تخلیه کامل ادرار می شود.
دلایل ابتلا به سنگ مثانه