دهه شصتی ها زیادند زیادی نه!

دهه شصتی ها زیادند زیادی نه!
ساعت20 دقیقه به یک بعدازظهر دیروز، معاون اول رئیس جمهور به توییتر آمد و کوشید روی یک جراحت مرهم بگذارد. پیام توییتری اش خیلی زود هم دیده شد، تا حدود ساعت 2 بعدازظهر254 بار «ری توییت» شد و 1494 لایک گرفت البته اسحاق جهانگیری 105 هزار تعقیب کننده توییتری دارد و این مقدار لایک برایش کم بود، شاید هم دلخورها در جمع تعقیب کنندگانش زیاد بودند که لایک هایش کم شد.

دهه شصتی ها زیادند زیادی نه!

ساعت20 دقیقه به یک بعدازظهر دیروز، معاون اول رئیس جمهور به توییتر آمد و کوشید روی یک جراحت مرهم بگذارد. پیام توییتری اش خیلی زود هم دیده شد، تا حدود ساعت 2 بعدازظهر254 بار «ری توییت» شد و 1494 لایک گرفت البته اسحاق جهانگیری 105 هزار تعقیب کننده توییتری دارد و این مقدار لایک برایش کم بود، شاید هم دلخورها در جمع تعقیب کنندگانش زیاد بودند که لایک هایش کم شد.
دهه شصتی ها زیادند زیادی نه!