ده ها هزار تن در اسلواکی به یاد روزنامه نگار مقتول در این کشور راهپیمایی کردند

ده ها هزار تن در اسلواکی به یاد روزنامه نگار مقتول در این کشور راهپیمایی کردند
یک هفته پس از قتل یک روزنامه نگار تحقیقی در اسلواکی، هفت مظنون اولیه که بازداشت شده بودند روز شنبه آزاد شدند و همزمان تظاهراتی با شرکت دهها هزار تن در این کشور برگزار شد.

ده ها هزار تن در اسلواکی به یاد روزنامه نگار مقتول در این کشور راهپیمایی کردند

یک هفته پس از قتل یک روزنامه نگار تحقیقی در اسلواکی، هفت مظنون اولیه که بازداشت شده بودند روز شنبه آزاد شدند و همزمان تظاهراتی با شرکت دهها هزار تن در این کشور برگزار شد.
ده ها هزار تن در اسلواکی به یاد روزنامه نگار مقتول در این کشور راهپیمایی کردند