دو شرکت دولتی به فروش رفت

دو شرکت دولتی به فروش رفت
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی از فروش سهام دو شرکت دولتی در مزایده دیروز خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ سیدجعفر سبحانی با بیان اینکه سهام دولت در چهار شرکت به همراه یک جایگاه سوخت از بخش خصوصی به مزایده گذاشته شد به ایرنا گفت: سهام جایگاه سوخت به رقم 35 درصد بیشتر از قیمت پایه و حدود 3 میلیارد تومان به فروش رفت و برای دو شرکت کشت و صنعت مغان و شرکت حمایتی خدمات کشاورزی به دلیل بالا بودن قیمت، پاکتی برای خرید به سازمان خصوصی سازی واصل نشد.
وی افزود: سهام شرکت فرآوری مواد پروتئینی استان کردستان که شرکت پشتیبان امور دام کشور حدود 67 درصد سهام آن را در اختیار داشت، امروز عرضه و به بخش خصوصی واقعی واگذار شد. خریدار این شرکت 10 درصد از مبلغ را که حدود 10 میلیارد و 400 میلیون تومان است را باید به صورت نقدی پرداخت کند و بقیه در اقساط هفت ساله تسویه می شود.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی از شرکت قند دزفول به عنوان چهارمین شرکت دولتی دیروز نام برد و گفت: قیمت پایه آن 10 میلیارد و 800 میلیون تومان برای 31 درصد سهام دولتی آن بود که در نهایت خریدار با رقم 11 …

دو شرکت دولتی به فروش رفت

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی از فروش سهام دو شرکت دولتی در مزایده دیروز خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ سیدجعفر سبحانی با بیان اینکه سهام دولت در چهار شرکت به همراه یک جایگاه سوخت از بخش خصوصی به مزایده گذاشته شد به ایرنا گفت: سهام جایگاه سوخت به رقم 35 درصد بیشتر از قیمت پایه و حدود 3 میلیارد تومان به فروش رفت و برای دو شرکت کشت و صنعت مغان و شرکت حمایتی خدمات کشاورزی به دلیل بالا بودن قیمت، پاکتی برای خرید به سازمان خصوصی سازی واصل نشد.
وی افزود: سهام شرکت فرآوری مواد پروتئینی استان کردستان که شرکت پشتیبان امور دام کشور حدود 67 درصد سهام آن را در اختیار داشت، امروز عرضه و به بخش خصوصی واقعی واگذار شد. خریدار این شرکت 10 درصد از مبلغ را که حدود 10 میلیارد و 400 میلیون تومان است را باید به صورت نقدی پرداخت کند و بقیه در اقساط هفت ساله تسویه می شود.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی از شرکت قند دزفول به عنوان چهارمین شرکت دولتی دیروز نام برد و گفت: قیمت پایه آن 10 میلیارد و 800 میلیون تومان برای 31 درصد سهام دولتی آن بود که در نهایت خریدار با رقم 11 …
دو شرکت دولتی به فروش رفت