راهبرد اصلی مدیریت شهر، حرکت علمی و کار کارشناسانه است

راهبرد اصلی مدیریت شهر، حرکت علمی و کار کارشناسانه است
نشست هم اندیشی ستاد برگزاری هشتمین سده آموزش عالی در تبریز و هفتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه تبریز با اعضای شورای شهر و شهردار تبریز در راستای برگزاری باشکوه تبریز ۲۰۱۸ و مراسم های دانشگاه تبریز با میزبانی این دانشگاه برگزار شد.

راهبرد اصلی مدیریت شهر، حرکت علمی و کار کارشناسانه است

نشست هم اندیشی ستاد برگزاری هشتمین سده آموزش عالی در تبریز و هفتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه تبریز با اعضای شورای شهر و شهردار تبریز در راستای برگزاری باشکوه تبریز ۲۰۱۸ و مراسم های دانشگاه تبریز با میزبانی این دانشگاه برگزار شد.
راهبرد اصلی مدیریت شهر، حرکت علمی و کار کارشناسانه است