ربات سیمون، دستیار جدید فضانوردان

ربات سیمون، دستیار جدید فضانوردان
اگر اهل فیلم های علمی ـ تخیلی فضایی باشید، حتما در برخی از این فیلم ها مثل «میان ستاره ای» دیده اید که یک ربات سخنگو اغلب به عنوان دستیار در کنار فضانوردان است. فضانورد هر جا به مساله ای بر می خورد از او سوال می کند و ربات هم با لبخندی ملیح داده هایی را به فضانورد نشان می دهد. به نظر می رسد این ایده در فیلم های علمی ـ تخیلی، بزودی رنگ واقعیت به خود می گیرد.

ربات سیمون، دستیار جدید فضانوردان

اگر اهل فیلم های علمی ـ تخیلی فضایی باشید، حتما در برخی از این فیلم ها مثل «میان ستاره ای» دیده اید که یک ربات سخنگو اغلب به عنوان دستیار در کنار فضانوردان است. فضانورد هر جا به مساله ای بر می خورد از او سوال می کند و ربات هم با لبخندی ملیح داده هایی را به فضانورد نشان می دهد. به نظر می رسد این ایده در فیلم های علمی ـ تخیلی، بزودی رنگ واقعیت به خود می گیرد.
ربات سیمون، دستیار جدید فضانوردان