رضازاده مدیرکل جدید روابط عمومی شورای نگهبان شد

رضازاده مدیرکل جدید روابط عمومی شورای نگهبان شد
سخنگوی شورای نگهبان از انتصاب رضازاده به عنوان مدیرکل جدید روابط عمومی شورای نگهبان خبرداد.

رضازاده مدیرکل جدید روابط عمومی شورای نگهبان شد

سخنگوی شورای نگهبان از انتصاب رضازاده به عنوان مدیرکل جدید روابط عمومی شورای نگهبان خبرداد.
رضازاده مدیرکل جدید روابط عمومی شورای نگهبان شد