روابط اقتصادی نخجوان با ایران افزایش می یابد

روابط اقتصادی نخجوان با ایران افزایش می یابد
وزیر اقتصاد جمهوری نخجوان گفت: روابط اقتصادی و تجاری جمهوری نخجوان با ایران و به ویژه ارومیه افزایش می یابد.

روابط اقتصادی نخجوان با ایران افزایش می یابد

وزیر اقتصاد جمهوری نخجوان گفت: روابط اقتصادی و تجاری جمهوری نخجوان با ایران و به ویژه ارومیه افزایش می یابد.
روابط اقتصادی نخجوان با ایران افزایش می یابد