روابط عمومی ها باید در صف اول تصمیم سازی ها قرار گیرند

روابط عمومی ها باید در صف اول تصمیم سازی ها قرار گیرند
نصر: دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های آذربایجان شرقی گفت: خانواده صمیمی و پویای روابط عمومی ها باید در صف اول برنامه ریزی ها قرار گیرند.

روابط عمومی ها باید در صف اول تصمیم سازی ها قرار گیرند

نصر: دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های آذربایجان شرقی گفت: خانواده صمیمی و پویای روابط عمومی ها باید در صف اول برنامه ریزی ها قرار گیرند.
روابط عمومی ها باید در صف اول تصمیم سازی ها قرار گیرند