رکوردداران اسکار

رکوردداران اسکار
ساعت 24-در ٩٠سالی که از جایزه معظم اسکار می گذرد، شماری از آدم ها و فیلم ها هستند که تاریخ سازان این رقابت بزرگ لقب گرفته اند و رکوردها را در اختیار دارند. نگاهی داریم به این افراد و آثار.

رکوردداران اسکار

ساعت 24-در ٩٠سالی که از جایزه معظم اسکار می گذرد، شماری از آدم ها و فیلم ها هستند که تاریخ سازان این رقابت بزرگ لقب گرفته اند و رکوردها را در اختیار دارند. نگاهی داریم به این افراد و آثار.
رکوردداران اسکار