سخنرانی شیخ عباسعلی اسلامی در مسجد جامع خرمشهر

سخنرانی شیخ عباسعلی اسلامی در مسجد جامع خرمشهر
جعفر گلشن روغنی
12 اسفند 1396

پس از ورود شیخ عباسعلی اسلامی از واعظان درجه اول تهران و از منتقدان حکومت پهلوی به شهر خرمشهر، رئیس ساواک آنجا به نام مهران، طی نامه ای به سخنرانی وی در 12 اسفند 1342 در مسجد جامع خرمشهر پرداخت و نوشت که او «سخنانی درباره وضع فرهنگ ایراد [کرد] و ضمن انتقاد از شهرداری خرمشهر و دایر نمودن هتل خلیج، مردم را برای مبارزه با استعمار و دست نشاندگان آنها که بر علیه دین اسلام تبلیغ می کنند، دعوت نموده است.» در پای این نامه نوشته شد: «با مراجعه به آقای قائمی به ایشان بگویید این شخص روی منبر صحبت های بی پروایی می نماید که موجب تعجب همگان شده است، دستور دهید مراقب گفتار و کردار خود باشد و به ایشان توجه دهند که سوابقی دارند، فراموش نکنند.» [1]

[1] حجت الاسلام حاج شیخ عباسعلی اسلامی به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1382، ص 245.

سخنرانی شیخ عباسعلی اسلامی در مسجد جامع خرمشهر

جعفر گلشن روغنی
12 اسفند 1396

پس از ورود شیخ عباسعلی اسلامی از واعظان درجه اول تهران و از منتقدان حکومت پهلوی به شهر خرمشهر، رئیس ساواک آنجا به نام مهران، طی نامه ای به سخنرانی وی در 12 اسفند 1342 در مسجد جامع خرمشهر پرداخت و نوشت که او «سخنانی درباره وضع فرهنگ ایراد [کرد] و ضمن انتقاد از شهرداری خرمشهر و دایر نمودن هتل خلیج، مردم را برای مبارزه با استعمار و دست نشاندگان آنها که بر علیه دین اسلام تبلیغ می کنند، دعوت نموده است.» در پای این نامه نوشته شد: «با مراجعه به آقای قائمی به ایشان بگویید این شخص روی منبر صحبت های بی پروایی می نماید که موجب تعجب همگان شده است، دستور دهید مراقب گفتار و کردار خود باشد و به ایشان توجه دهند که سوابقی دارند، فراموش نکنند.» [1]

[1] حجت الاسلام حاج شیخ عباسعلی اسلامی به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1382، ص 245.
سخنرانی شیخ عباسعلی اسلامی در مسجد جامع خرمشهر