سخنگوی شورای نگهبان: شورای نگهبان موافق همه پرسی است/همه پرسی را سیاسی نکنید

سخنگوی شورای نگهبان: شورای نگهبان موافق همه پرسی است/همه پرسی را سیاسی نکنید
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه همه پرسی در دو اصل قانون اساسی بیشتر مطرح نیست، گفت: اصل 59 و اصل 177 قانون اساسی به همه پرسی اشاره دارد و به موجب اصل 110، فرمان همه پرسی از اختیارات رهبری محسوب می شود. در اظهارنظری که صورت گرفت سوال این بود که همه پرسی را سیاسی نکنید، شورای نگهبان موافق همه پرسی است.

سخنگوی شورای نگهبان: شورای نگهبان موافق همه پرسی است/همه پرسی را سیاسی نکنید

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه همه پرسی در دو اصل قانون اساسی بیشتر مطرح نیست، گفت: اصل 59 و اصل 177 قانون اساسی به همه پرسی اشاره دارد و به موجب اصل 110، فرمان همه پرسی از اختیارات رهبری محسوب می شود. در اظهارنظری که صورت گرفت سوال این بود که همه پرسی را سیاسی نکنید، شورای نگهبان موافق همه پرسی است.
سخنگوی شورای نگهبان: شورای نگهبان موافق همه پرسی است/همه پرسی را سیاسی نکنید