سعید مرتضوی دفتر زندان را درباره قتل زهراکاظمی دستکاری کرد

سعید مرتضوی دفتر زندان را درباره قتل زهراکاظمی دستکاری کرد
آرمان تبریز–آقای مرتضوی می گفت خانم کاظمی اعتراف کرده که پول های سازمان سیا را از طریق چمدان به کشور می آورده و بین افراد مشخصی پخش می کرده. محمدحسین خوشوقت، مدیر کل مطبوعات و رسانه های خارجی وزارت ارشاد دولت اصلاحات ضمن بازگویی برخی روایت های گفته شده از پرونده زهراکاظمی، جزئیات جدیدتری از زوایای پنهان مانده این پرونده و تلاش سعید مرتضوی برای رفع اتهام از خودش را توضیح داده است.

سعید مرتضوی دفتر زندان را درباره قتل زهراکاظمی دستکاری کرد

آرمان تبریز–آقای مرتضوی می گفت خانم کاظمی اعتراف کرده که پول های سازمان سیا را از طریق چمدان به کشور می آورده و بین افراد مشخصی پخش می کرده. محمدحسین خوشوقت، مدیر کل مطبوعات و رسانه های خارجی وزارت ارشاد دولت اصلاحات ضمن بازگویی برخی روایت های گفته شده از پرونده زهراکاظمی، جزئیات جدیدتری از زوایای پنهان مانده این پرونده و تلاش سعید مرتضوی برای رفع اتهام از خودش را توضیح داده است.
سعید مرتضوی دفتر زندان را درباره قتل زهراکاظمی دستکاری کرد
MIT License