سهم بهداشت و درمان از تولید ناخالص ملی هفت درصد است

سهم بهداشت و درمان از تولید ناخالص ملی هفت درصد است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون سهم حوزه بهداشت و درمان از تولید ناخالص ملی، هفت درصد است و تخصیص سهم بیشتری به این حوزه امکان پذیر نیست.

سهم بهداشت و درمان از تولید ناخالص ملی هفت درصد است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون سهم حوزه بهداشت و درمان از تولید ناخالص ملی، هفت درصد است و تخصیص سهم بیشتری به این حوزه امکان پذیر نیست.
سهم بهداشت و درمان از تولید ناخالص ملی هفت درصد است