سپاه اصحاب رسانه را همراه خود می داند/ برای افزایش توان موشکی در کشور هم نوایی وجود دارد

سپاه اصحاب رسانه را همراه خود می داند/ برای افزایش توان موشکی در کشور هم نوایی وجود دارد
مسئول روابط عمومی کل سپاه قدرت موشکی ایران را بازدارنده دانست و تاکید کرد: هم نوایی برای افزایش توان موشکی در کشور وجود دارد.

سپاه اصحاب رسانه را همراه خود می داند/ برای افزایش توان موشکی در کشور هم نوایی وجود دارد

مسئول روابط عمومی کل سپاه قدرت موشکی ایران را بازدارنده دانست و تاکید کرد: هم نوایی برای افزایش توان موشکی در کشور وجود دارد.
سپاه اصحاب رسانه را همراه خود می داند/ برای افزایش توان موشکی در کشور هم نوایی وجود دارد