شرط پوتین برای استفاده از تسلیحات هسته ای

شرط پوتین برای استفاده از تسلیحات هسته ای
رئیس جمهوری روسیه گفت مسکو تنها برای حمله واکنشی از تسلیحات هسته ای خودش استفاده خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفت: در رابطه با این مساله باید بگویم که بسیار حساس و مهم است. می خواهم درباره این مساله توضیح دهم تا جامعه بین الملل مطلع باشد. طرح ما برای تسلیحات هسته ای این است که از آنها تنها برای یک حمله واکنشی استفاده کنیم.
او افزود: تصمیم درباره استفاده از تسلیحات هسته ای تنها زمانی می تواند اتخاذ شود که سیستم های دفاع هوایی ما نه تنها پرتاب موشک ها بلکه پرتابه و زمانی که آنها به اراضی روسیه برخورد می کنند را ثبت کنند. بله قطعا این می تواند یک فاجعه جهانی شود اما به عنوان یک شهروند روسیه و به عنوان رئیس جمهوری روسیه می خواهم از شما سوالی بپرسم. چه کسی جهان را بدون روسیه می خواهد؟ روسیه بر خلاف آمریکا هرگز از تسلیحات هسته ای علیه سایر کشورها استفاده نکرده است. اگر بحث فشردن دکمه هسته ای منظور است، باید بگویم که ما این قضیه را شروع نکردیم. اولین موشک هسته ای را آمریکا ساخت. دوم اینکه ما هرگز از سلاح هسته ای استفاده نکردیم، بلکه این آمریکا بود که ژاپن را هدف …

شرط پوتین برای استفاده از تسلیحات هسته ای

رئیس جمهوری روسیه گفت مسکو تنها برای حمله واکنشی از تسلیحات هسته ای خودش استفاده خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفت: در رابطه با این مساله باید بگویم که بسیار حساس و مهم است. می خواهم درباره این مساله توضیح دهم تا جامعه بین الملل مطلع باشد. طرح ما برای تسلیحات هسته ای این است که از آنها تنها برای یک حمله واکنشی استفاده کنیم.
او افزود: تصمیم درباره استفاده از تسلیحات هسته ای تنها زمانی می تواند اتخاذ شود که سیستم های دفاع هوایی ما نه تنها پرتاب موشک ها بلکه پرتابه و زمانی که آنها به اراضی روسیه برخورد می کنند را ثبت کنند. بله قطعا این می تواند یک فاجعه جهانی شود اما به عنوان یک شهروند روسیه و به عنوان رئیس جمهوری روسیه می خواهم از شما سوالی بپرسم. چه کسی جهان را بدون روسیه می خواهد؟ روسیه بر خلاف آمریکا هرگز از تسلیحات هسته ای علیه سایر کشورها استفاده نکرده است. اگر بحث فشردن دکمه هسته ای منظور است، باید بگویم که ما این قضیه را شروع نکردیم. اولین موشک هسته ای را آمریکا ساخت. دوم اینکه ما هرگز از سلاح هسته ای استفاده نکردیم، بلکه این آمریکا بود که ژاپن را هدف …
شرط پوتین برای استفاده از تسلیحات هسته ای