شفر به شاگردانش استراحت داد

شفر به شاگردانش استراحت داد
سرمربی تیم استقلال ترجیح داد شاگردانش بعد از دیدار سنگین مقابل العین یک روز استراحت کرده و سپس تمرینات شان را از سر بگیرند.

شفر به شاگردانش استراحت داد

سرمربی تیم استقلال ترجیح داد شاگردانش بعد از دیدار سنگین مقابل العین یک روز استراحت کرده و سپس تمرینات شان را از سر بگیرند.
شفر به شاگردانش استراحت داد