شماره موبایل 7 میلیاردی اختلاس کننده نفت!

شماره موبایل 7 میلیاردی اختلاس کننده نفت!
یک مقام مسئول گفت: معمولا مفسدان اقتصادی دو تابعیتی به محض خروج از کشور ادعای واهی حقوق بشری علیه ایران مطرح می کنند و هنگامی که پیگیری های قضایی برای بازگرداندن اموال صورت می گیرد کار برای بازگرداندشان سخت می شود.
به گزارش تهران ۲۴ ، اواخر دی ماه بود که خبر اختلاس میلیاردی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت در رسانه ها منتشر شد، در روزهای اول بررسی این پرونده گفته شد که میزان اختلاس رقمی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است اما پس از بررسی های گسترده مشخص شد رقمی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان توسط یکی از مدیران مالی این شرکت اختلاس شده است.
جالب اینجا است به محض آنکه این اختلاس در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت کشف شد این فرد دو تابعیتی توانست با اولین پرواز خود را به امارات رسانده و از طریق این کشور به کانادا که در طول فعالیتش توانسته بود چند ملک در این کشور تهیه کند، برود.
در طول این مدت درباره این اختلاس صحبت های متفاوتی در خصوص نحوه فعالیت این فرد توسط مسئولان صنعت نفت مطرح شد که نشان می دهد ظاهرا عده ای قصد دارند تنها بخشی از ماجرا را بازگو کنند و بخش دیگر ماجرا مخفی بماند.
در همین رابطه ی …

شماره موبایل 7 میلیاردی اختلاس کننده نفت!

یک مقام مسئول گفت: معمولا مفسدان اقتصادی دو تابعیتی به محض خروج از کشور ادعای واهی حقوق بشری علیه ایران مطرح می کنند و هنگامی که پیگیری های قضایی برای بازگرداندن اموال صورت می گیرد کار برای بازگرداندشان سخت می شود.
به گزارش تهران ۲۴ ، اواخر دی ماه بود که خبر اختلاس میلیاردی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت در رسانه ها منتشر شد، در روزهای اول بررسی این پرونده گفته شد که میزان اختلاس رقمی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است اما پس از بررسی های گسترده مشخص شد رقمی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان توسط یکی از مدیران مالی این شرکت اختلاس شده است.
جالب اینجا است به محض آنکه این اختلاس در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت کشف شد این فرد دو تابعیتی توانست با اولین پرواز خود را به امارات رسانده و از طریق این کشور به کانادا که در طول فعالیتش توانسته بود چند ملک در این کشور تهیه کند، برود.
در طول این مدت درباره این اختلاس صحبت های متفاوتی در خصوص نحوه فعالیت این فرد توسط مسئولان صنعت نفت مطرح شد که نشان می دهد ظاهرا عده ای قصد دارند تنها بخشی از ماجرا را بازگو کنند و بخش دیگر ماجرا مخفی بماند.
در همین رابطه ی …
شماره موبایل 7 میلیاردی اختلاس کننده نفت!