شناسایی قاتل در تابوت مرگ!

شناسایی قاتل در تابوت مرگ!
با گذشت 35 سال از یک جنایت مسلحانه، قاتل فراری در «تابوت مرگ» شناسایی شد.
به گزارش روزنامه خراسان، مدتی قبل مردی به نام «هوشنگ» در مرکز درمانی جان خود را از دست داد. فرزندان پیرمرد بلافاصله لباس عزا پوشیدند و جسد پدرشان را برای کفن و دفن به بهشت رضای مشهد انتقال دادند.
اما هنوز جسد پیرمرد در تابوت مرگ قرار داشت که فرزندان همسر اول متوفی خود را به بهشت رضا (ع) رساندند و مدعی شدند که «هوشنگ» نام واقعی پدرشان نیست و باید جواز دفن به نام«امین – ی» صادر شود و سنگ قبر او نیز با همین نام نوشته شود چرا که بعد در موضوعاتی مانند تقسیم ارثیه یا موارد قانونی دیگر مشکلاتی بروز می کند!
گزارش خراسان حاکی است: کارکنان بهشت رضا نیز به شناسنامه متوفی که در آن نام «هوشنگ – م» قید شده بود نگاهی انداختند و به فرزندان مرحوم توصیه کردند تغییر نام در جواز دفن باید با دستور قضایی باشد. این گونه بود که فرزندان متوفی درخواستی را به قاضی کاظم میرزایی (بازپرس ویژه قتل عمد) ارائه دادند تا نام واقعی پدرشان در جواز دفن قید شود بدین ترتیب مشخص شد که متوفی دارای دو شناسنامه بوده و با هر شناسنامه به صورت جداگانه …

شناسایی قاتل در تابوت مرگ!

با گذشت 35 سال از یک جنایت مسلحانه، قاتل فراری در «تابوت مرگ» شناسایی شد.
به گزارش روزنامه خراسان، مدتی قبل مردی به نام «هوشنگ» در مرکز درمانی جان خود را از دست داد. فرزندان پیرمرد بلافاصله لباس عزا پوشیدند و جسد پدرشان را برای کفن و دفن به بهشت رضای مشهد انتقال دادند.
اما هنوز جسد پیرمرد در تابوت مرگ قرار داشت که فرزندان همسر اول متوفی خود را به بهشت رضا (ع) رساندند و مدعی شدند که «هوشنگ» نام واقعی پدرشان نیست و باید جواز دفن به نام«امین – ی» صادر شود و سنگ قبر او نیز با همین نام نوشته شود چرا که بعد در موضوعاتی مانند تقسیم ارثیه یا موارد قانونی دیگر مشکلاتی بروز می کند!
گزارش خراسان حاکی است: کارکنان بهشت رضا نیز به شناسنامه متوفی که در آن نام «هوشنگ – م» قید شده بود نگاهی انداختند و به فرزندان مرحوم توصیه کردند تغییر نام در جواز دفن باید با دستور قضایی باشد. این گونه بود که فرزندان متوفی درخواستی را به قاضی کاظم میرزایی (بازپرس ویژه قتل عمد) ارائه دادند تا نام واقعی پدرشان در جواز دفن قید شود بدین ترتیب مشخص شد که متوفی دارای دو شناسنامه بوده و با هر شناسنامه به صورت جداگانه …
شناسایی قاتل در تابوت مرگ!