شوک ترافیکی در معابر پایتخت

شوک ترافیکی در معابر پایتخت
پایتخت نشین ها طی روزهای اخیر از بابت تشدید دوباره حجم ترافیک، غافلگیر شدند. بار سنگین تردد خودروها در میانه تابستان، وضعیت برخی معابر بزرگراهی را مشابه روزهای نیمه دوم سال کرده است. بررسی ها درباره منشا افزایش اخیر حجم ترافیک، از نقش 4 عنصر حکایت دارد که مهم ترین آنها، «بروز گرمای کم سابقه هوای پایتخت» و «افزایش تقاضای سفر به قصد خرید و تهرانگردی در ماه مرداد» است. افزایش دما، سهم سفر با خودروی شخصی را افزایش داده است. مقامات «راهور» برای کاهش میل به استفاده از خودروی شخصی، دو راهکار مطرح می کنند.
 به گزارش دنیای اقتصاد، چهار عنصر تشدید کننده ترافیک ماه میانی تابستان توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت شناسایی و معرفی شد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ضمن شناسایی و تشریح این عناصر، از بغرنج شدن وضعیت ترافیک تهران خبر داد و دو راهکار توسعه حمل ونقل عمومی به ویژه مترو و نیز اخذ «عوارض تردد» از بخشی از معابر اصلی و پرترافیک شهر را به عنوان تنها راهکار نجات پایتخت از وضع کنونی معرفی کرد. طی روزهای سپری شده از مرداد ماه حجم خودروهای عبوری از معابر تهران در بسیاری از نقاط شه …

شوک ترافیکی در معابر پایتخت

پایتخت نشین ها طی روزهای اخیر از بابت تشدید دوباره حجم ترافیک، غافلگیر شدند. بار سنگین تردد خودروها در میانه تابستان، وضعیت برخی معابر بزرگراهی را مشابه روزهای نیمه دوم سال کرده است. بررسی ها درباره منشا افزایش اخیر حجم ترافیک، از نقش 4 عنصر حکایت دارد که مهم ترین آنها، «بروز گرمای کم سابقه هوای پایتخت» و «افزایش تقاضای سفر به قصد خرید و تهرانگردی در ماه مرداد» است. افزایش دما، سهم سفر با خودروی شخصی را افزایش داده است. مقامات «راهور» برای کاهش میل به استفاده از خودروی شخصی، دو راهکار مطرح می کنند.
 به گزارش دنیای اقتصاد، چهار عنصر تشدید کننده ترافیک ماه میانی تابستان توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت شناسایی و معرفی شد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ضمن شناسایی و تشریح این عناصر، از بغرنج شدن وضعیت ترافیک تهران خبر داد و دو راهکار توسعه حمل ونقل عمومی به ویژه مترو و نیز اخذ «عوارض تردد» از بخشی از معابر اصلی و پرترافیک شهر را به عنوان تنها راهکار نجات پایتخت از وضع کنونی معرفی کرد. طی روزهای سپری شده از مرداد ماه حجم خودروهای عبوری از معابر تهران در بسیاری از نقاط شه …
شوک ترافیکی در معابر پایتخت