صحبت های خواندنی دادستان قوچان درباره کنسرت ناظری ها

صحبت های خواندنی دادستان قوچان درباره کنسرت ناظری ها
پایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه :
رمضانعلی آذری در جمع خبرنگاران در خصوص لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری در قوچان با اشاره به حواشی به وجود آمده پیرامون پلمب محل برگزاری و در پی آن لغو کنسرت موسیقی شهرام ناظری و حافظ ناظری تحت عنوان (آواز پارسی- مهر و امید)، عنوان کرد: در قوچان موسیقی دارای سابقه است و حتی قوچان به این هنر خدمت کرده، اما مدتی است که صحبت بوده که اگر می خواهید اجرای صحنه ای داشته باشید حتما باید به شخصیت مردم و خواننده توجه کنید و صرفا فکر پر کردن جیب های خود و فرهنگ هنر فروشی نباشید.
وی با بیان اینکه به نظر من اینجا هنر فروشی صورت گرفت، گفت: در این هنر فروشی تا توانستند به مردم دروغ گفتند و تا توانستند به خواننده کشوری ما دروغ گفتند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قوچان در ادامه با تاکید بر ابلاغ به کنسرت گذار در تاریخ 31 تیرماه مبنی بر وجود 8 ایراد اساسی در سالن ورزشی کارگران قوچان و لزوم رفع این موانع برای اخذ مجوز، تصریح کرد: دقیقا از روزی که این خواسته کتبا به عوامل برگزاری کنسرت اعلام شد، دنبال کارشان رفتند و به نوعی به تفکرات حکومتی بی احترامی کردند.
وی …

صحبت های خواندنی دادستان قوچان درباره کنسرت ناظری ها

پایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه :
رمضانعلی آذری در جمع خبرنگاران در خصوص لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری در قوچان با اشاره به حواشی به وجود آمده پیرامون پلمب محل برگزاری و در پی آن لغو کنسرت موسیقی شهرام ناظری و حافظ ناظری تحت عنوان (آواز پارسی- مهر و امید)، عنوان کرد: در قوچان موسیقی دارای سابقه است و حتی قوچان به این هنر خدمت کرده، اما مدتی است که صحبت بوده که اگر می خواهید اجرای صحنه ای داشته باشید حتما باید به شخصیت مردم و خواننده توجه کنید و صرفا فکر پر کردن جیب های خود و فرهنگ هنر فروشی نباشید.
وی با بیان اینکه به نظر من اینجا هنر فروشی صورت گرفت، گفت: در این هنر فروشی تا توانستند به مردم دروغ گفتند و تا توانستند به خواننده کشوری ما دروغ گفتند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قوچان در ادامه با تاکید بر ابلاغ به کنسرت گذار در تاریخ 31 تیرماه مبنی بر وجود 8 ایراد اساسی در سالن ورزشی کارگران قوچان و لزوم رفع این موانع برای اخذ مجوز، تصریح کرد: دقیقا از روزی که این خواسته کتبا به عوامل برگزاری کنسرت اعلام شد، دنبال کارشان رفتند و به نوعی به تفکرات حکومتی بی احترامی کردند.
وی …
صحبت های خواندنی دادستان قوچان درباره کنسرت ناظری ها