صعود استقلال و سقوط پرسپولیس در رنکینگ فیفا

صعود استقلال و سقوط پرسپولیس در رنکینگ فیفا
آخرین رنکینگ فیفا نشان می دهد که پرسپولیس یک پله سقوط و استقلال ۲۶ پله صعود نسبت به آخرین رنکینگ داشته اند.

صعود استقلال و سقوط پرسپولیس در رنکینگ فیفا

آخرین رنکینگ فیفا نشان می دهد که پرسپولیس یک پله سقوط و استقلال ۲۶ پله صعود نسبت به آخرین رنکینگ داشته اند.
صعود استقلال و سقوط پرسپولیس در رنکینگ فیفا