صکوک وقف، ابزار نوین تامین مالی امور خیریه

صکوک وقف، ابزار نوین تامین مالی امور خیریه
محمدحسن حقیقی کارشناس اقتصادی
صکوک وقف یکی از مهم ترین انواع صکوک غیرانتفاعی است که براساس عقد صلح جهت انجام وقف پس از اتمام پروژه منتشر می شود.
یکی از چالش هایی که امروزه در اقتصاد کشور مشاهده می شود آن است که برخلاف گذشته، نهاد وقف به اندازه کافی مورد توجه عموم مردم و خیرین واقع نمی شود و لذا اثرگذاری این نهاد در پاسخگویی شایسته و مناسب به نیازهای عمومی کاسته شده است.
هرچند بررسی دلایل این مساله نیازمند بحثی مستقل است، اما بدون شک استفاده مناسب از ظرفیت بازارهای مالی نوین می تواند به تقویت جایگاه نهاد وقف کمک کند.
صکوک وقف یکی از مهم ترین انواع صکوک غیرانتفاعی است که براساس عقد صلح جهت انجام وقف پس از اتمام پروژه منتشر می شود.
در این نوع صکوک، دارنده اوراق (مصالح) بخشی از اموال خود را براساس قرارداد صلح دراختیار بانی (متصالح) قرار می دهد تا بانی با استفاده از این اموال (همراه با سایر اموال صلحی) طرح عام المنفعه یی را احداث کرده و پس از اتمام، آن را از طرف صاحبان اوراق وقف شرعی کند.
مهم ترین کارکرد صکوک وقف که مزیت اصلی این شیوه در مقابل وقف سنتی محسوب می شود، امکان مشارکت دادن …

صکوک وقف، ابزار نوین تامین مالی امور خیریه

محمدحسن حقیقی کارشناس اقتصادی
صکوک وقف یکی از مهم ترین انواع صکوک غیرانتفاعی است که براساس عقد صلح جهت انجام وقف پس از اتمام پروژه منتشر می شود.
یکی از چالش هایی که امروزه در اقتصاد کشور مشاهده می شود آن است که برخلاف گذشته، نهاد وقف به اندازه کافی مورد توجه عموم مردم و خیرین واقع نمی شود و لذا اثرگذاری این نهاد در پاسخگویی شایسته و مناسب به نیازهای عمومی کاسته شده است.
هرچند بررسی دلایل این مساله نیازمند بحثی مستقل است، اما بدون شک استفاده مناسب از ظرفیت بازارهای مالی نوین می تواند به تقویت جایگاه نهاد وقف کمک کند.
صکوک وقف یکی از مهم ترین انواع صکوک غیرانتفاعی است که براساس عقد صلح جهت انجام وقف پس از اتمام پروژه منتشر می شود.
در این نوع صکوک، دارنده اوراق (مصالح) بخشی از اموال خود را براساس قرارداد صلح دراختیار بانی (متصالح) قرار می دهد تا بانی با استفاده از این اموال (همراه با سایر اموال صلحی) طرح عام المنفعه یی را احداث کرده و پس از اتمام، آن را از طرف صاحبان اوراق وقف شرعی کند.
مهم ترین کارکرد صکوک وقف که مزیت اصلی این شیوه در مقابل وقف سنتی محسوب می شود، امکان مشارکت دادن …
صکوک وقف، ابزار نوین تامین مالی امور خیریه